"υπέδειξεν ημίν πολιτείαν αναστημένην και αναγεγενημένην"

Ειδήσεις, Περιγραφές, Φωτογραφίες, Εμπειρίες προσκυνητών, Επισκέψεις, Βίοι Αγίων Γερόντων

Συντονιστές: Anastasios68, Νίκος, johnge

Άβαταρ μέλους
Νίκος
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 6817
Εγγραφή: Παρ Ιούλ 27, 2012 11:05 am
Τοποθεσία: Κοζάνη

"υπέδειξεν ημίν πολιτείαν αναστημένην και αναγεγενημένην"

Δημοσίευσηαπό Νίκος » Τετ Μάιος 08, 2013 10:16 am

"υπέδειξεν ημίν πολιτείαν αναστημένην και αναγεγενημένην"
Αναστάσιμο μήνυμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου


Εικόνα

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ

Ελέω Θεού Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ
και πάσης Παλαιστίνης

παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας,

χάριν και έλεος και ειρήνην από του Παναγίου και Ζωoδόχου Τάφου
του Αναστάντος Χριστού.

«Κυκλώσατε λαοί Σιών, και περιλάβετε αυτήν, και δότε δόξαν εν αυτή, τω αναστάντι εκ νεκρών, ότι αυτός εστιν ο Θεός ημών, ο λυτρωσάμενος ημάς, εκ των ανομιών ημών».(Αναστάσιμον Στιχηρόν, Εσπερινού, ήχου α).

Η χάρις του Αγίου Πνεύματος συνήγαγεν ημάς, ως τέκνα πιστά της ανά τον κόσμον Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκ διαφόρων χωρών και εθνών, εκ δυσμών και βορρά και θαλάσσης και εώας, εις την αθρόαν ταύτην, σεμνήν και σεπτήν ολονύκτιον λειτουργικήν, ευχαριστιακήν σύναξιν, εις εν σύστημα, μίαν κοινότητα, μίαν ενότητα, εν σώμα Χριστού, την Εκκλησίαν. Η σύναξις ημών πληροί τον τόπον τούτον τον άγιον, τον ευρισκόμενον εν μέσω της γης, εν ω ο Θεός την σωτηρίαν ημών απειργάσατο. Την σωτηρίαν ταύτην ο Θεός Πατήρ απειργάσατο εν τω Υιώ Αυτού τω Μονογενεί, τω εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ενανθρωπήσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ.

Ούτος, ο Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος, Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος, σταυρωθείς σαρκί υπέρ ημών, θανών και ταφείς, εις τον τάφον ουκ έμεινεν. Ο θάνατος, ο ισχύων επί των ανθρώπων, Αυτόν ουκ εκράτησεν, αλλά εξέμεσεν. Ούτος ως εκ παστάδος βασιλικής του τάφου εξήλθεν, διαρρήξας τας σφραγίδας αυτού. Ανέστη, μετά του αχράντου Αυτού σώματος, το οποίον εν τη ενανθρωπήσει Αυτού προσέλαβε. Τούτο το σώμα, πληγέν και παθέν εν τω σταυρώ, εν τω τάφω διαφθοράν ουκ οίδε, αλλά δεδοξασμένον και λελαμπρυσμένον εξήλθε του τάφου εν ετέρα μορφή. Εν τη μορφή ταύτη εθεάσαντο Αυτό αι τα μύρα συμπαθώς τοις δάκρυσι κιρνώσαι μυροφόροι γυναίκες, οι εις το μνημείον ταχέως δραμόντες απόστολοι, οι συνηγμένοι εις το υπερώον των θυρών κεκλεισμένων, οι πορευόμενοι εις Εμμαούς, και οι επί της γης της Τιβεριάδος θαλάσσης παρά των χειρών του Αναστάντος Χριστού λαβόντες και φαγόντες τον άρτον και το οψάριον ομοίως.

Συναναστήσας ημάς Εαυτώ ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, υπέδειξεν ημίν πολιτείαν επί γης αναστημένην και αναγεγενημένην, πολιτείαν θεανθρωπίνην, τελουμένην και τελειουμένην εν έργοις αγαθοίς, έργοις δημιουργίας, φιλανθρωπίας, κοινωνικής ευποιΐας, πολιτείαν μεταβάλλουσαν τον πλανήτην ημών, την οικουμένην όλην εις παράδεισον τρυφής και αναψυχής και ουχί εις πεδίον συμπλοκής δυνάμεων εχθρικών, πυρηνικών πειραματισμών και διαστημικών εξερευνήσεων.

Την υπό του Κυρίου εγκαινιασθείσαν πολιτείαν ταύτην βιοι και συνεχίζει η Εκκλησία, η οποία είναι ο Χριστός παρατεινόμενος εις τους αιώνας. Αύτη συνεχίζει το έργον Αυτού το αγιαστικόν επί της γης, διδάσκει και εξαγιάζει τους πιστούς αυτής δια των μυστηρίων, φροντίζει τους πτωχούς, εκτρέφει τους πεινώντας και παραμυθεί «τους αποψύχοντας ανθρώπους από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη» (Λουκ. 21, 26), τα θύματα της βίας και της τρομοκρατίας, της οικονομικής κρίσεως και ποικίλης εκμεταλλεύσεως.

Το έργον τούτο, το αγιαστικόν και φιλάνθρωπον, επιτελεί η του Χριστού Εκκλησία, όπου γης, η δε Εκκλησία των Ιεροσολύμων, η δεχθείσα πρώτη άφεσιν αμαρτιών δια της αναστάσεως, επιτελεί τούτο εις τους Αγίους Τόπους. Αύτη διακονεί τους Αγίους Τόπους και τους διαβιούντας εις αυτούς πιστούς, επιμελείται τούτων και διαφυλάττει την επ' αυτών κληρονομίαν των Ρωμαίων Ορθοδόξων. Κηρύττει δια λόγων και έργων ότι Χριστός ανέστη. Επιτελεί έργον σωτηρίας των πιστών αυτής και έργον συμφιλιώσεως, συνδιαλλαγής και ειρήνης μεταξύ των λαών της Αγίας Γης και της Μέσης Ανατολής.

Η Σιωνίτις Μήτηρ των Εκκλησιών θεωρεί ως ποίμνιον αυτής κατά τας ημέρας της προσκυνήσεως υμών και υμάς τους ευλαβείς προσκυνητάς, τους εκ των περάτων της γης προσελθόντας εις τους κόλπους αυτής και δέεται υπέρ υγιείας υμών των προσκυνητών, επιτρόπων τε και συνδρομητών, σωτηρίας και ευημερίας πάντοτε μεν, ιδία δε εις την Θείαν Λειτουργίαν ταύτην, την τελουμένην επί του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, εξ ου Χριστός ανέστη και ο άνθρωπος συνανέστη, ηλευθερώθη, ελυτρώθη και εσώθη.

Από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου χαιρετίζομεν υμάς δια του πασχαλίου χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη και επιδαψιλεύομεν υμάς δια των Πατριαρχικών Ημών ευχών και ευλογιών.

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ,
ΠΑΣΧΑ 2013.

Διάπυρος προς Κύριον Ευχέτης

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ

Πηγή: real.gr


Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τώ αμαρτωλώ και ελέησόν με.

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: 1 και 0 επισκέπτες